DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2022r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- brak możliwości powiększenia czcionki i zmiany kontrastu oraz audiodeskrypcji.

Wyłączenia:

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Maciej Borowiecki – sekretariat.psse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 666 030 653. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


1.Budynek: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27.

Do budynku Stacji prowadzi jedno wejście oznaczone literą B.
Do wejścia głównego od ul. Tadeusza Kościuszki prowadzą schody. Brak podjazdu dla niepełnosprawnych.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osoby niewidomej i słabowidzącej.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy.
Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia i toaleta na parterze.
Brak toalety dostosowanej dla osób na wózkach inwalidzkich
Przed wejściem B udostępniane są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szcególnymi potrzebami na lata 2022-2024

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szcególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

wytworzył:

wprowadził: M.Kłos

ostatnia zmiana: 13.09.2022