REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy prowadzone są następujące rejestry:

1.  rejestr skarg i wniosków,

2.  rejestr wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

3.  rejestr wydanych legitymacji służbowych,

4.  rejestr wydanych upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

5.  rejestr wydanych decyzji,

6.  rejestr aktów wewnętrznych dyrektora stacji.

 

Rodzaj informacji zgromadzonych w/w rejestrach prezentują poniżej zamieszczone wzory:

 

1.REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Lp.

Data
wpływu

Data
i nr pisma

Od kogo

Treść

Przydzielono do załatwienia

Korespondencja

Ostateczne załatwienie sprawy

Przeterminowano

Uwagi

komu

data

podpis

data wysłania

do kogo

treść

sposób

kogo powiadomiono

data

7 dni

30 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH Z UPOWAŻNIENIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

L.p

Imię i nazwisko

Nr upoważnienia

Data wystawienia

Data
ważności

Potwierdzenie
odbioru
upoważnienia

Data zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

3.REJESTR WYDANYCH LEGITYMACJI SŁUŻBOWYCH

L.p

Imię i nazwisko

Nr legitymacji

Data wystawienia

Potwierdzenie
odbioru
legitymacji

Data zwrotu

 

 

 

 

 

 

 

4.REJESTR WYDANYCH UPOWAŻNIEŃ DO NAKŁADANIA GRZYWIEN W DRODZE MANDATU KARNEGO

L.p

Nazwisko i imię

Nr upoważnienia

Data wystawienia

data ważności

Data odbioru

Podpis

Uwagi

 

5.REJESTR WYDANYCH DECYZJI

Lp.

Data kontroli

Adres

Dotyczy

Data decyzji

Terminy

Upomnienia, grzywny

Decyzje zmienne

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.REJESTR AKTÓW WEWNĘTRZNYCH DYREKTORA STACJI

Nr

Tytuł zarządzenia i treść

Data wydania

Uwagi

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził: M. Borowiecki

ostatnia zmiana: 15.06.2011