SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW


Dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz lub elektronicznie.

Pouczenie o warunkach wnoszenia pism oraz doręczania pism przez organ za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) utrwalane w postaci elektronicznej powinny być podpisywane elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnoszącego podanie. Podanie utrwalane postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub elektroniczną skrzynkę podawczą organu, gdyż doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym będące użytkownikami konta ePUAP, w ramach usługi udostępnianej przez ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego ( art. 147 ust. 2 ustawy o doręczeniach elektronicznych z dnia 18 listopada 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.). Elektroniczna skrzynka podawcza organu jest zlokalizowana na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). W celu wniesienia takiego pisma do organu, strona powinna posiadać konto na platformie ePUAP. Instrukcja zakładania konta dostępna jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/porta. Pisma wysyłane na adres elektroniczny organu (adres e-mail) z pominięciem elektronicznej skrzynki podawczej organu, nie wywołują skutków prawnych, które ustawa Kodeks postepowania administracyjnego wiąże ze złożeniem pisma procesowego. Podanie wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

wytworzył:

wprowadził:

ostatnia zmiana: