SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy w zakresie działania Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego stawia sobie następujący cel:

·  zapewnienie i doskonalenie systemu jakości, odpowiedniego do rodzaju, zakresu i ilości wykonywanej pracy poprzez system jakości zgodny z wymaganiami normy PN – EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom powyższy cel będziemy realizować poprzez: utrzymanie i doskonalenie jakości naszej pracy, sprawowanie nadzoru nad:

·   higieną żywności, żywienia i przedmiotami użytku,

·   higieną pracy w zakładach pracy,

·   higieną środowiska,

·   higieną procesów nauczania i wychowania,

·   warunkami higieniczno-sanitarnymi w zakładach służby zdrowia,

·   zwiększeniem skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa i działań w zakresie promocji zdrowia w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych,

·   zadowolenie klienta, spełnienie jego oczekiwań, dokładność wyników kontroli oraz charakter i zakres świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom,

·   terminowe sporządzanie sprawozdań z działalności naszej inspekcji,

·   przekazywanie informacji pozwalających na podjęcie właściwych działań w celu bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i środowiska,

·  opracowywanie pełnej dokumentacji działalności inspekcyjnej w zakresie zgodnym z przepisami prawnymi,

·    współpracę z innymi instytucjami,

·  zapewnienie satysfakcji pracowników stacji z uwzględnieniem stałego podnoszenia ich kwalifikacji.

Cały personel zna i stosuje politykę jakości i procedury, a Kierownictwo deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka była w pełni realizowana.

System zarządzania jakością jest ogólny, wspólny dla całego województwa kujawsko-pomorskiego.

wytworzył:

wprowadził: Maciej Borowiecki

ostatnia zmiana: 06.03.2013